Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning

Om föreningen
Stadgar

§1 Föreningens namn är Arvidsjaurs Släktforskarförening.

§2 Målsättning
Föreningens målsättning är en religiöst obunden och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för släktforskning och enskilda personers liv i historisk belysning.
Föreningen vill bl. a:
1) arrangera studieresor och utställningsbesök för medlemmarna
2) utge ett medlemsblad/nyhetsbrev regelbundet
3) ha en egen hemsida
Föreningen samarbetar med ABF Arvidsjaur via ett samarbetsavtal.

§3 Medlemskap
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem.
Varje medlem äger en röst.
Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas.

§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställes årligen av höstmötet.

§5 Föreningsstämman
Föreningens beslutande organ är föreningsstämma och styrelse.
Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförandens röst är utslagsgivande.
Som röstlängd vid föreningsstämma räknas deltagarförteckning över närvarande medlemmar.
Styrelsen är beslutsmässig då – efter kallelse till samtliga ledamöter - minst fyra av dessa eller deras suppleanter är närvarande.
Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning.
Vid personval öppen röstning såvida inte någon ledamot begär annat.
Årsmötet utser valberedning fram till nästa årsmöte samt sammankallande.

§6 Styrelsen
Styrelsen åligger att leda föreningens arbete samt att inför medlemmarna vid årsmöte eller annat regelbundet återkommande möte redovisa bedriven verksamhet och planer för framtiden.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsens sammanträden och samtliga föreningsmöten skall protokollföras.
Styrelsen skall också tillse att dess funktionärer fullgör de uppgifter som enligt stadgarna eller i övrigt andra beslut åligger dem.
Styrelsen har ansvaret för att föreningens arkiv vårdas och bevaras på ett betryggande sätt.
§7 Tidpunkt för årsmötet
Årsmöte ska äga rum senast den 30 april. Kallelse samt verksamhetsberättelse skall utsändas senast 10 dagar före mötet.

§8    Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
upp igen
§9    Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4) Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
5) Fastställande av föredragningslista.
6)  Styrelsens
a) årsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
9) Redovisning av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
10) Val av
a) Föreningens ordförande för 2 år
b) Ledamöter i styrelsen 2 för 2 år och 2 för 1 år
c) Suppleanter i styrelsen för 1 år.
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
e) Två ledamöter i valberedningen fram till nästa årsmöte. En skall utses ordförande/sammankallande.
11) Behandling av styrelsens förslag och förslag från medlemmar som inkommit senast 1 månad före årsmötet.
12) Övriga frågor som medlem vill väcka
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

upp igen
§10 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigande medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse för den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §3.

§11 Stadgeändring
För ändring av stadgarna erfordras, att samstämmande beslut därom med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna fattas dels på årsmöte, dels på ett minst 14 dagar senare följande föreningsmöte.

§12 Föreningens upphörande
För upplösning av föreningen kräves att samstämmande beslut därom med minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna fattas vid två på varandra följande årsmöten.
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens arkiv överlämnas till Arvidsjaurs hembygdsförening.
Andra tillgångar än arkivet överlämnas efter upplösning direkt till ABF Arvidsjaur.Upp igenKontakta föreningen • Tillbaka till Start

.

 Start

Om föreningen

Föreningsbloggen

Projekt

Läsvärt

Sevärt

Kontakt

Efterlysningar & gästbok

CD & boktips

Länktips 

Välkommen!

Du är besökare nr

Denna månad

Denna vecka

Online just nu